Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników X MP w szachach

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych będziemy My – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu ( 62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000056678, NIP:6180040084,
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z Nami pod nr tel.: 62 735 62 99, e-mail: iodo@dgcs.pl, lub bezpośrednio w oddziale: ul. Środkowo 5, 63-410 Ostrów Wielkopolski.
 3. Przekazanie przez Ciebie swoich danych oraz udzielenie ww. zgody ma charakter całkowicie dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwi Nam zarejestrowanie Twojego udziału w X Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open i DGCS Biznes Forum,
 4. Twoje dane będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celu wykorzystania ich do rejestracji Twojego udziału
  w  X Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open i DGCS Biznes Forum, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

– Szkoła Szachowa „Szach Mistrz” (ul. Prymasa Wyszyńskiego 28/38, 62-800 Kalisz)
w celu tworzenia list startowych;

– Przedsiębiorstwo hostingowe: „H 88 S.A.” w celu świadczenia usług hostingowych.

 1. Twoje dane nie będą udostępniane bądź powierzane innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 2. Twoje dane będą przetwarzane w Naszych zbiorach do czasu zakończenia  X Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open i DGCS Biznes Forum następnie zostaną usunięte.
 3. Na podstawie pozyskanych przez Nas danych nie będą podejmowane wobec Ciebie i Twojego dziecka jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 1. żądania od Nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 4. prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych
  z prowadzonych przez Nas zbiorów,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię niezwłocznie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności na stronie www.dgcs.pl .