Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników XVI Mistrzostw Polski Przedsiębiorców w szachach

Drogi Uczestniku,
wyrażając chęć wzięcia udziału w XVI Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open i wypełniając wskazany formularz przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gromadząc te dane, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej także jako RODO) chcielibyśmy Cię poinformować, że:
1. Przekazanie przez Ciebie wskazanych w formularzu danych jest warunkiem rejestracji i Twojego późniejszego udziału w XVI Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open.
2. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych będziemy My – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu ( 62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000056678, NIP:6180040084.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z nami dzwoniąc pod nr tel.: 517-715-459 lub pisząc na adres e-mail: rodo@dgcs.pl
4. Dane, które przekazałeś nam w formularzu rejestracyjnym będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu:
a) rejestracji Twojego udziału w XVI Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców w Szachach DGCS Open i weryfikacji Twojej tożsamości w dniu zawodów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) rozliczenia wniesionej przez Ciebie opłaty, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności wypełniania obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia,
c) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem naszej usługi, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane w postaci imienia i nazwiska oraz osiągniętego w zawodach wyniku będą przez nas przetwarzane także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. publikacji wyników Mistrzostw na naszej stronie internetowej oraz naszym firmowym profilu na portalu społecznościowym Facebook, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) Szkoła Szachowa „Szach Mistrz” (ul. Prymasa Wyszyńskiego 28/38, 62-800 Kalisz)
w celu tworzenia list startowych;
b) Przedsiębiorstwo hostingowe: „H 88 S.A.” w celu świadczenia usług hostingowych.
6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom niż wskazane w poprzednim punkcie, za wyjątkiem organów publicznych (np. Policja, Prokuratura), które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
7. Twoje dane będą przez nas przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z wykonaniem naszej usługi.
Dane w postaci imienia i nazwiska oraz osiągniętego w zawodach wyniku będą przez nas przetwarzane przez okres archiwizacji przebiegu oraz wyników Mistrzostw na naszych stronach internetowych. Następnie zostaną usunięte.
8. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9. Jednocześnie informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania swoich danych
c) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
d) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
e) wniesienia sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami.